Написано от Админ на .

 

Решение № РУ - 16- ЕО/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
на "Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия за поземлен имот №004160 (идентичен с имот с идентификатор 67828.4.160) в землището на село Сокол,  община Главиница за промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на  местен път към гробищен парк за мюсюлмани". pdf

 

 

Печат