Написано от Админ на .

 

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите - Относно: откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир, имот с идентификатор 67828.1.76 съгл. КККР на с. Сокол, общ. Главиница, обл. Силистра, с цел – аквакултури и свързаните с тях дейности pdf

 

 

 

 

Печат