Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-458 гр. Главиница, 08.06.2018 г. - Проект  за  изменение на  подробен  устройствен  план - план за регулация и застрояване за УПИ I „за културен дом“, кв.45 pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Печат