ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-401

гр. Главиница, 23.05.2018 г.

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.129, ал.2 от ЗУТ ;  чл.8, т.1 ;  чл.64, ал.2 ; чл.108, ал.2  ; чл.109, ал.1, т.2 ; чл.110, ал.1, т.3  от  ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) и след като разгледах административна преписка, образувана  към  решение № 1  от Протокол № 8  на  Общински експертен  съвет по устройство  на територията от заседанието на  23.05.2018 год.

                                              О Д О Б Р Я В А М :

Проект  за  изменение на  подробен  устройствен  план - план за регулация и застрояване за УПИ II-335 „Кметство“, кв. 32 и изменение на уличната регулация от ОТ 61А до ОТ61Б, по плана на с. Стефан Караджа, община Главиница, обл. Силистра.

  1.      1. ПУП в част изменение  на план за регулация у застрояване предвижда урегулиране на  новообразуваните:

               УПИ XI-335“За площад“ кв. 32-2223 кв. м.

               УПИ XII-335“Жил. Застр.“ кв. 32-1058 кв. м.

               УПИ XIII-335“Жил. Застр.“ кв. 32-1029 кв. м.

               УПИ XIV-335“Жил. Застр.“ кв. 32-845 кв. м.

 и създаване на градоустройствена основа за изграждане на имот с предназначение за обществено обслужване  в устройствена зона Жм

  1. 2.  Планът за застрояване определя градоустройствените параметри и задължителните линии на застрояване на новообразуваните имоти като отстоянията от улични и вътрешни регулационни граници са котирани в съответствие с изискванията на ЗУТ.  Техническите показатели са в границите на съответната зона и са отразени в графичната част на проекта.

УПИ    кв.  площ    Устрой   Начин.       Етаж    Кота. К.   Плътност  Kинт  зелени     

                  Кв. м       зона      на застр.     Бр.                        на застр.             площи  

=================================================================      ХI-335.  32    2223.00   Жм    Площад                       

ХII-335.  32  1058.00   Жм   жилищно  до 3 до 10м    20.60%   0.5-1.2    40-60%

                                                строителство

ХIII-335.  32  1029.00   Жм   жилищно         до 10м     20.60%   0.5-1.2    40-60%

                                                строителство

ХIV-335.  32    845.00   Жм   жилищно         до 10м     20.60%   0.5-1.2    40-60%

                                                 строителство                                                   

          На основание чл.215 от ЗУТ заповедта   може  да се обжалва  пред  Административен  съд град Силистра. Жалбите и протестите се подават чрез Община Главиница в 14 – дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица.   

Неждет Джевдет:

   Кмет на община Главиница

Съгласувал:

Айсун Кошуджу

Началник отдел „УТ”

Изготвил:

Красимир Бонев

Ст. Спец. „УТ”                                            

                                        

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.