ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-402

гр. Главиница, 23.05.2018 г.

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.129, ал.2 от ЗУТ ;  чл.8, т.1 ;  чл.64, ал.2 ; чл.108, ал.2  ; чл.109, ал.1, т.2 ; чл.110, ал.1, т.3  от  ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) и след като разгледах административна преписка, образувана  към  решение № 2  от Протокол № 8  на  Общински експертен  съвет по устройство  на територията от заседанието на  23.05.2018 год.

                                              О Д О Б Р Я В А М :

Проект  за  изменение на  подробен  устройствен  план - план за регулация и застрояване за УПИ XIII-307, кв. 19 по плана на с. Суходол, общ. Главиница като разработката ще обхване изменение на плана за регулация за урегулиране на три нови урегулирани поземлени имоти.

  1.      1. ПУП в част изменение  на план за регулация у застрояване предвижда урегулиране на  УПИ XIII-307, кв. 19 като разработката ще обхване изменение на плана за регулация за урегулиране на три нови урегулирани поземлени имоти.

Кв. 19, УПИ   XIII-307 с площ 5289 кв. м. „За жилищно строителство“

                                                                         Собственост на община Главиница

Кв. 19, УПИ   XIII-313 с площ 2000 кв. м. „За жилищно строителство“

                                                                         Собственост на община Главиница

Кв. 19, УПИ   XX-314 с площ 3861 кв. м. „За жилищно строителство“

                                                                         Собственост на община Главиница

  1. 2.  Планът за застрояване определя градоустройствените параметри и задължителните линии на застрояване на новообразуваният имот като отстоянията от улични и вътрешни регулационни граници са котирани в съответствие с изискванията на ЗУТ.  Техническите показатели са в границите на съответната зона и са отразени в графичната част на проекта.

================================================================

УПИ        кв. площ    Устройствена    предназ.     Плътност       Kинт     зелени

                      Кв. м          зона                на имота          на застр.                 площи  

================================================================= 

XIII-307   19     5289        Жм          за жилищно   20-60 %          0.5-1.2      40-60%

                                                         строителство

XIХ-313   19     2000        Жм          за жилищно   20-60 %          0.5-1.2      40-60%

                                                         строителство

XХ-314    19     3861        Жм          за жилищно   20-60 %          0.5-1.2      40-60%

                                                         строителство

          На основание чл.215 от ЗУТ заповедта   може  да се обжалва  пред  Административен  съд град Силистра. Жалбите и протестите се подават чрез Община Главиница в 14 – дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица.   

Неждет Джевдет:

   Кмет на община Главиница

Съгласувал:

Айсун Кошуджу

Началник отдел „УТ”

Изготвил:

Красимир Бонев

Ст. Спец. „УТ”                   

                                  

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.