Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-133 гр. Главиница,01.03.2018 г.,относно:Предложение за изменение на действащия план на с. Калугерене - ПУП за изменение плана за регулация и застрояване за ПИ 103 и УПИ I-101,103 кв. 14 по ПР на с. Калугерене предлага образуване на нов УПИ с градоустройствени показатели за зона Жм. pdf

 

Печат