ЗАПОВЕД

№ РД-01-68

гр. Главиница, 01.02.2018 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.129, ал.2 от ЗУТ ;  чл.8, т.1 ;  чл.64, ал.2 ; чл.108, ал.2  ; чл.109, ал.1, т.2 ; чл.110, ал.1, т.3  от  ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) и след като разгледах административна преписка, образувана  към  решение № 1  от Протокол № 4  на  Общински експертен  съвет по устройство  на територията от заседанието на  01.02.2018 год.

                                              О Д О Б Р Я В А М :

Проект  за  изменение на  подробен  устройствен  план - план за регулация и застрояване за УПИ XXI, кв. 1, по плана на с. Зафирово, община Главиница, обл. Силистра.

  1.  ПУП в част изменение  на план за регулация, предвижда отделяне на новообразувани УПИ XXII и УПИ XXIII от УПИ XXI  в устройствена зона Жм
  2.  Планът за застрояване определя градоустройствените параметри и задължителните линии на застрояване на новообразуваните имоти като отстоянията от улични и вътрешни регулационни граници са котирани в съответствие с изискванията на ЗУТ.  Техническите показатели са в границите на съответната зона и са отразени в графичната част на проекта.

================================================================

УПИ    кв.  площ    Устройствена    предназ.     Плътност       Kинт         зелени

                  Кв. м          зона                на имота          на застр.                      площи  

================================================================= 

 XXI.     1    24.624     Жм           за жилищно         20.60%      0.5-1.2       40-60%

                                                         строителство

 XXII.     1    24.624     Жм          стопански и          20.60%       0.5-1.2        40-60%

                                                     склад.дейности

 XXIII.     1    24.198     Жм       стопански и             20.60%       0.5-1.2        40-60%

                                                  склад.дейности

          На основание чл.215 от ЗУТ заповедта   може  да се обжалва  пред  Административен  съд град Силистра. Жалбите и протестите се подават чрез Община Главиница в 14 – дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица.   

 

Неждет Джевдет:

   Кмет на община Главиница

Съгласувал:

Айсун Кошуджу

Началник отдел „УТ”

Изготвил:

Красимир Бонев

Ст. Спец. „УТ”

                                                                                                                                                                                                          

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.