Написано от Админ на .

 

Проект за подробен устройствен план /ПУП/- изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на УПИ-VIII, кв.11 идентичен с поземлен имот с идентификатор 15031.501.932 по КККР на гр. Главиница, общ. Главиница/допускане/ pdf

 

 

Печат