Написано от Админ на .

 

Проект за Подробен устройствен план/ПУП/ за изменение на плана за регулация и застрояване/ПРЗ/ за УПИ VI-157, кв.8,с. Богданци /одобряване/ pdf

 

Печат