Написано от Админ на .

 

Мотивирано искане придружено със скица – предложение за изработване на ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за УПИ VI-157 кв.8 по плана на село Богданци, община Главиница /допускане/ - ZIP формат

 

 

 

Печат