Написано от Админ на .

 

Проект за изменение на кадастрален план и изменение на Подробен устройствен план/ПУП/- плана за регулация/ПР/ за УПИ XV-147, кв.5 по плана на с. Зебил, общ. Главиница и изменение на улична регулация между о.т.50-о.т.57 по плана на село Зебил/одобряване/ pdf

 

 

Печат