Написано от Админ на .

 

Подробен устройствен план /ПУП/ Изменение на Плана за регулация /ИПР/ за УПИ XV-51, кв.8а по регулационния план на с. Листец, общ. Главиница (одобряване) pdf

 

 

 

Печат