Написано от Админ на .

 

Проект за Подробен устройствен план /ПУП/-изменение на плана за регулация и застрояване/ИПРЗ/ за УПИ XVIII-167 и XIX-167, кв.2 по плана на с. Зебил, общ. Главиница /одобряване/ pdf

 

 

Печат