Написано от Админ на .

 

Проект за подробен устройствен план /ПУП/- изменение на плана за регулация /ИПР/ на УПИ XV-51 в кв.8а по регулационния план на с. Листец, общ. Главиница /допускане/ pdf

 

 

Печат