Написано от Админ на .

proekt header

 

    От 01.06.2021г. стартира изпълнението на договор BG05M9OP001-2.109-0002-C01 "Социално приобщаване на уязвимите, етническите и маргинализираните групи в община Главиница, чрез социално-трудова и здравна интеграция", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ,  процедура чрез подбор на проекти №BG05M9OP001-2.109 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Социално-трудова и здравна интеграция“.

   Проектът е с продължителност 9 месеца и на  обща стойност 95 197,30лв.

   Основна цел на проекта  е повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността и интеграция на най-маргинализираните logo2общности с фокус ромите в община Главиница чрез прилагането на интегриран подход, като се предвижда работа с един ползвател в няколко направления едновременно-трудова заетост, насочване към социални и здравни услуги, образование и увеличаване на броя на успешно интегрираните в образователната система деца и ученици на ползвателите от маргинализирани общности, включително роми.

Дейностите по проекта включват:

  1. Подбор на лицата от целевата група, чрез идентифициране и активиране и мотивирането им за активно поведение на пазара на труда
  2. Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” на 25 лица от маргинализираните групи и общности, което ще им даде възможност за бъдеща реализация на пазара на труда и в помощ на децата си в онлайн обученията.
  3. Включване в заетост за 6 месеца на 15 безработни и неактивни лица в подкрепа на социалните услуги на позиция "работник сезонен“.
  4. Повишаване информираността относно социалните и здравните права на целевата група. Насърчаване на семейното планиране и отговорно родителство. Предвидено е провеждането на две еднодневни кампании в гр. Главиница - една за разясняване на социалните и здравните им права и друга на тема семейно планиране и начини за избягване на забременяване (контрацептивни методи).

 Проект BG05M9OP001-2.052-0001-C01 „Подкрепа за социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинасиран от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
www.eufunds.bg

Печат