header1

 

Съобщение за прием на заявления по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

 

Във връзка с изпълнение на Допълнително споразумение № 2 към Договор №BG05M9OP001-2.040-0113-C01 Община Главиница в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.101-0096-C01“Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съобщава, че от 04.05.2020 г.  ще се приемат заявление за ползване на услуги в домашна среда, от кандидат потребители.

1.    ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ, КОИТО ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА УСЛУГАТА СА:

-          лица на възраст над 65 години /лица навършили 66 годишна възраст/ с ограничения или в невъзможност за самообслужване които не могат да организират самостоятелно бита си и ежедневните си дейности;

-         лица с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол на ЛКК или друг медицински документ;

-         Хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

Към заявлението се прилагат следните документи:

·     документ за самоличност (за справка);

·           Декларация за информирано съгласие /по образец/

·           Документ за самоличност на законния представител - настойник, попечител (за справка);

·           Експертно решениена ТЕЛК/ НЕЛК, протоколна ЛКК или друг медицински документ доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

·           документ, удостоверяващ поставянето под карантина от здравните власти

Място и срок за подаване на документи:

Документите за ползване на услугата „Патронажна грижа“ по проекта могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17.00 ч. на I етаж в „Деловодството” на община Главиница.

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в „Деловодството” на община Главиница.

2. СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

 

Брой свободни места: 25

Образование: Основно

Трудовстаж: Няма изисквания

Други: Работата, като ,,Личен асистент‘‘, ,,Социален асистент‘‘ и ,,Домашен помощник‘‘ по проекти с европейско или национално финансиране, е предимство

Специфични изисквания: Да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера с лица с увреждания, възрастни хора и лица поставени под карантина.

Вид договор: Трудов договор за определен срок– до 31.12.2020 год.

Работно време: Непълно работно време на 4 часа

Към заявлението се прилагат следните документи:

·         Документ за самоличност (за справка);

·         Автобиография;

·         Документи за придобитата образователна степен –съотносима за длъжността;

·         Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

·         Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

·         Документ за завършено образование –копие;

·         Копиена документи, доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

 

Място и срок за подаване на документи:

Документите за предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по проекта могат да се подават всеки работен ден от 8:30ч. до 17.00ч. в „Деловодството” на община Главиница в срок до 15.05.2020г. включително.

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в „Деловодството” на община Главиница.

От екипа за управление на проект.

 

 

Проект: BG05M9OP001-2.101-0096-С01 „Осигуряване напатронажнагрижазавъзрастнихора и лица с увреждания в общинаГлавиница”

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.