Написано от Админ на .

 

     Проведе се обучение за социално включване и самонаемане „Пчелин“, представляващо обособен модул от Дейност 9  „Реализаране на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства по Компонент 2“ за реализиране на проект № BG05M9OP001-2.005-0136-C01 „Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“

pchelin 01 l

.............. pdf

 

Печат