Написано от Админ на .

 

      На 07.11.2018г. се проведе посещение на Драматичен театър „Сава Огнянов”- гр. Русе по обособен модул от Дейност 12 за реализиране на проект № BG05M9OP001-2.005-0136-C01 „Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси ” 2014–2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  pdf

 

Печат