Написано от Админ на .

 

На 20.10.2018 г. се проведе еднодневна екскурзия до Плиска, Мадара и Велики Преслав по обособен модул от Дейност 12 за реализиране на проект № BG05M9OP001-2.005-0136-C01 „Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси ” 2014–2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ekskurzia 01 l

..........    pdf

 

Печат