Написано от Админ на .

 Проведе се обучение за придобиване на ключови компетентности - „Дигитална компетентност" по Компонент 1” - дейност 6 за реализиране на проект № BG05M9OP001-2.005-0136-C01 „Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“, финансиран по договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

20180604 101509

20180530 104041

20180530 104229

20180530 104234

20180531 092025

20180531 092035

20180531 100738

20180531 100813

 

 

Печат