Написано от Админ на .

 

logo header

Мотивационно обучение
по проект №BG05M9OP001-2.005-0136 „Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“,
„Евро Проконсулт Русе“ ЕООД, съвместно с Община Главиница информира, че предстои провеждане на мотивационно обучение по проект №BG05M9OP001-2.005-0022 „Отново активни“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Дата: 20 март 2018 г.

Място на провеждане: Домашен социален патронаж, гр. Главиница

Начало: 10:00 часа

Мотивационното обучение има за цел да:

Събитието се провежда като част от дейност 4 – Мотивационно обучение по Компонент 1

Присъствието на всички поканени лица е задължително!

 

Проект:  BG05M9OP001-2.005-0136-C01 „Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“

 

Печат