Написано от Админ на .

 

Съобщение

             В периода 01.12.2017г. – 19.12.2017г. бе извършена дейност – по идентифициране на евентуални потребители на услуги, заложени в изпълнението на проект BG05M9OP001-2.005-0136 “Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“.             

             По време на реализирането на дейността по идентифицирането, бяха обхванати граждани от населени места, както следва: с. Зебил, с. Зарица, с. Вълкан, с, Подлес, с. Стефан Караджа, с. Черногор, с. Падина, с. Бащино, с. Суходол, с. Сокол, с. Косара, с. Коларово, с. М. Преславец, с. Долно Ряхово, с. Богданци, гр. Главиница, с. Листец, с. Калугерене, с. Звенимир, с. Осен, с. Ножарово, с. Дичево и с. Зафирово.

               В периода 21.12.2017г. – 11.01.2018г. бе проведена разяснителна кампания в някои населени места от община Главиница, като част от изпълнение на дейност 3 – Предоставяне на посреднически услуги на представителите от целевата група по Компонент 1 по проект BG05M9OP001-2.005-0136 “Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“. Бяха представени възможностите за заетост по различните мерки за заетост, опциите за повишаване на квалификацията и други. По време на срещите се обсъдиха ползите от регистрация като „безработен, търсещ работа“, като на желаещите да се регистрират като „търсещи работа“ им бе оказано индивидуално съдействие.

              По време на реализирането на дейност 3 от проекта, бяха обхванати граждани от населени места, както следва: с. Зебил, с. Зарица, с. Вълкан, с, Подлес, с. Стефан Караджа, с. Черногор, с. Падина, с. Бащино, с. Суходол, с. Сокол, с. Косара, с. Коларово, с. М. Преславец, с. Долно Ряхово, с. Богданци, гр. Главиница, с. Листец, с. Калугерене, с. Звенимир, с. Осен, с. Ножарово, с. Дичево и с. Зафирово.

                Експертите от екипа създадоха актуална база данни със свободни работни места в община Главиница, общините Русе и Тутракан. Търсенето се извърши в специализираните интернет сайтове – Jobs.bg, Zaplata.bg, Rabota.bg и други частни трудови посредници, медии, преса и др.

                С цел по-добра организация, експерт ЧР подготви предварително поименен график за индивидуални срещи с представителите на целевата група. За целта бе отворена приемна в гр. Главиница, в която два дни седмично в рамките на месец служи за предоставяне на посреднически услуги. Лица от различни населени места, на територията на Община Главиница посещаваха приемната в определени дни.

                Следва да се отбележи, че по време на индивидуалната работа с представителите на целевата група бяха представени подходящите за всеки един работни места. 92 лица получиха конкретна информация за свободните места, както и възможност сами да представят своите изисквания към бъдещата си работа и работното място, което търсят. От тях 40 лица са хора с увреждания, а 52 са неактивни или безработни или хора, полагащи грижа за хора с уврежданя. Експертите обърнаха внимание и на това дали представителите на целевата група имат нужда от включване в обучения за повишаване на квалификацията или получаване на нова, имат ли нужда от включване в мотивационно обучение и предоставяне на психологическа подкрепа, биха ли работили почасово и др.

                Представителите на целевата група, които притежават по-висока степен на образование директно бяха насочени към подходяща за тях заетост. Респективно, на останалите, които нямат такава им бе препоръчано да се включат в обучения за повишаване на квалификацията или длъжности, които не изискват висок ценз, както и да се регистрират в съответните ДБТ.

                Специалистите подготвиха протокол от посреднически услуги на пазара на труда, който, съдържа въпроси, даващи най-ясна представа за това какво е работило лицето, колко време, какво би искал да работи, бил ли е регистриран в ДБТ и др. Получавайки отговори на тези и други въпроси, експертите могат да направят заключение за трудовите навици на дадено лице, какво би могло да работи и др.

1 2

 

3 4

 

 

Печат