Написано от Админ на .

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

За проведена кръгла маса по проект BG05M9OP001-2.005-0136 “Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“

IMG 0156 IMG 0161

            На 10 ноември 2017 г. от 11 часа в залата на Общински съвет Главиница се проведе кръгла маса по проект BG05M9OP001-2.005-0136 “Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Активно включване“. Събитието е част от дейност 1 на проекта – Проучване на пазара на труда в община Главиница и възможностите за реализация на хората с увреждания и техните близки по Компонент 1.

            На събитието бяха поканени представители на местния бизнес, Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“, служители на общинска и областна администрация, НПО сектор, образователни институции и други заинтересовани страни.

            Беше представен доклад от проучване на пазара на труда в общината, изготвен в рамките на дейността. Проведе се широка дискусия относно състоянието на бизнес средата в община Главиница и възможностите за реализация и осигуряване на заетост на хората с увреждания. На събитието бяха обсъдени и проблемите на целевата група, различните видове дискриминация и мерките, които отговорните институции и бизнеса могат да предприемат за подобряване на техния статут на трудовия пазар

IMG 0163 1 IMG 0166

 

Печат