logo header

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

На 07.07.2017 г. кметът на община Главиница г-н Неждет Джевдет подписа административен договор  № BG05M9OP001-2.005-0136 с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за изпълнение на проект по процедура BG05M9OP001-2.005 “Активно включване”.

Проектът е с продължителност 20 месеца, на стойност 388 232,81  лв. и финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейски социален фонд.

Бенефициент е община Главиница, а партньори по проекта са  Евро Проконсулт Русе ЕООД и Автотранс ООД.

Основната цел на проекта е: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания в община Главиница и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез повишаване квалификацията им и насърчаване на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.

Проектът ще се изпълнява в два Компонента. Компонент 2 ще обхване 85 лица с увреждания, хора над 65 години с частична или пълна невъзможност за самообслужване и самотни стари хора, които ще получат иновативни форми на социални услуги, а именно:

  1. 10 лица с увреждания над 90 %, ще получат услугата "личен асистент";
  2. 45 лица с увреждания между 71 и 90% ще получат почасово услугата "социален асистент";
  3. 80 лица с увреждания ще получат почасово медицински мобилни услуги при нужда;
  4. 40 лица с увреждания ще получат комплекс от инициативи услуги за социално включване и улесняване достъпа им до пазара на труда - обучение, арт терапии и други;
  5. Подкрепа на минимум 20 близки, полагащи грижи за хора с увреждания да се включат активно към пазара на труда чрез получаване на посреднически услуги, информиране и консултиране, включване в обучения и заетост по Компонент 1.

По Компонент 1 ще се работи с целева група от 100 хора с увреждания и техни близки, включени в социални услуги по Компонент 2, които имат нужди от посреднически услуги на пазара на труда, информиране, консултиране, включване в обучение за придобиване на ключова компетентност и заетост.З

За предстоящи събития и стартиране на дейности следете страницата на община Главиница.

За повече информация: телефон: 0897 86 26 55  Веселиана Василева– Ръководител проект.

 

Проект:  BG05M9OP001-2.005-0136 „Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт