• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-491 , 27.06. 2018 г. - относно: процедура за възлагане на „ Добив на дървесина - сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина” в насаждения от горските територии на община Г

HEADER GLAVINITSA

 

 

З А П О В Е Д

№ РД – 01-491

гр. Главиница, 27.06. 2018 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 112, ал.1, т. 2, чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за горите, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и решение № 336/01.02.2018 г. на Общински съвет гр. Главиница  

           

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Откривам процедура за възлагане на „ Добив на дървесина - сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина” в насаждения от  горските територии на община Главиница за:
    ...............................................................................

00 download  ЗАПОВЕД № РД-01-491 гр. Главиница, 27.062018 г. - относно: процедура за възлагане на „ Добив на дървесина - сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина” в насаждения от  горските територии на община Главиница


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС:

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт