Написано от Админ на .

HEADER GLAVINITSA

З А П О В Е Д

№ РД-01-58

гр. Главиница, 03.07. 2017 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 112, ал.1, т. 2, чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за горите, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и решение № 251/30.05.2017 г. на Общински съвет гр. Главиница  

           

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Откривам процедура за възлагане дейността извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горските територии на община Главиница за:
  ................................................

 00 download  ЗАПОВЕД № РД-01-58 гр. Главиница, 03.07201г. - относно: процедура за възлагане дейността извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горските територии на община Главиница

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА:

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Заповед № РД-01-58/03.07.2017 г.;
 2. Условия за изготвяне на офертите и за провеждане на открития конкурс;
 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по образец;
 4. Административни сведения - по образец;
 5. Декларации - по образец;
 6. Заявление за участие - по образец;
 7. Образец на офертата;
 8. Проект на договор;
 9. Карнет-описи на маркираните за сеч дървета (по насаждения);  ФАЙЛ 1 ,  ФАЙЛ 2 - RAR FORMAT
 10. Технологични планове за добив на дървесина (по насаждения);
 11. Сортиментни ведомости (по насаждения);
   ........

 

Печат