Написано от Админ на .

 

00 download - ГРАФИК за добив на дървесина, съгласно чл. 9 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти във връзка с чл.112, ал.1, т.2 от ЗГ

 

 

Печат