Написано от Админ на .

З А П О В Е Д

РД-01-659-1

гр. Главиница, 28.10.2020 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл. 62 от Закона за местни данъци и такси

О П Р Е Д Е Л Я М :

Граници на районите, видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на територията на община Главиница и честотата на сметоизвозване за 2021 година.

            Разпореждам  ОП „ОИКД”- гр. Главиница, изпълнител на дейностите по чистотата да спазва определения график, както следва:

гр. Главиница, с. Бащино, с. Богданци, с. Вълкан, с. Дичево, с. Долно Ряхово, с. Зарица, с. Зафирово, с. Звенимир, с. Зебил, с. Калугерене, с. Коларово, с. Косара, с. Листец, с. Малък Преславец, с. Ножарево, с. Осен, с. Падина, с. Подлес, с. Сокол, с. Стефан Караджа, с. Суходол, с. Черногор.

Организираното сметосъбиране и сметоизвозване обхваща населеното място в регулационните му граници и всички недвижими имоти на предприятия, фирми и други данъчно задължени лица по чл. 11 от ЗМДТ, разположени в зоната между регулационните граници и земеделските земи.

Сметосъбирането в посочените по-горе населени места, ще се извършва чрез контейнери тип „Бобър” с вместимост 1,1 куб. м.

Района на организирано сметосъбиране и сметоизвозване в общината се разделя на следните подрайони:

с. Зарица, с. Зафирово, с. Звенимир, с. Зебил, с. Калугерене, с. Коларово, с. Косара, с. Листец, с. Малък Преславец, с. Ножарево, с. Осен, с. Падина, с. Подлес, с. Сокол, с. Стефан Караджа, с. Суходол, с. Черногор.

     2. За всички имоти находящи се в границите по т.1, се оказват услуги по:

- събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

- третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации;

- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

       3. Минимална честота на сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Главиница е както следва:

/два пъти месечно/.

При необходимост честотата на сметосъбиране и сметоизвозване да се актуализира, като се спазва минималната честота на сметосъбиране и сметоизвозване, посочена в настоящата заповед.

В изпълнение на чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси настоящата заповед да се обяви публично на Интернет сайта и информационните табла в Община Главиница и района по населени места.

            Заповедта да се връчи на кметовете и кметските наместници по населени места, отдел „Местни данъци и такси” и на ОП „ОИКД”- гр. Главиница за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.-кмет „Стопански дейности” на Община Главиница.

 

 

Неждет Джевдет   ...……..П/П…………

Кмет на Община Главиница

 

Печат