• Начало
 • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
 • ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

 

            УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг,

Кмета на Община Главиница кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината на публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг чрез банков заем, с който предстои да се изплатят наложените финансови корекции от реализирани проекти по Оперативни програми през програмен период 2007-2013г. и инвестиционни разходи

Общественото обсъждане ще се проведе на 28.05.2018г. /понеделник/ от 1700 часа в заседателна зала на Общински съвет гр. Главиница /ІV етаж/.

Във връзка с гореизложеното предлагам за обсъждане следните намерения за поемане на дълг:

 1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 2000 000лв.;
 2. Валута на дълга – български лева;
 3. Вид на дълга съгласно чл.3 от Закона за общинския дълг– Дълг, поет с договор за общински заем;
 4. Начин за обезпечаване – Залог срещу текущи и бъдещи вземания по реда на Закона за особените залози върху бюджетната сметка на Община Главиница, по която постъпват собствени приходи;
 5. Условия на погасяване:
 • Срок на погасяване – от 60 до 96 месеца, от датата на сключване на договора за кредит на равни месечни вноски;
 • Възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части;
 1. Размери на плащанията по кредита:
 • Максимален лихвен процент – годишна лихва в размер не повече от 6,0 % за целия период на дълга, формирана от базов лихвен процент плюс предложена от банката надбавка;
 • без такси за предсрочно погасяване;
 • такса за управление на кредита – до 0,2% от размера на дълга
 1. Източници на погасяване на дълга – собствени приходи на общината и обща изравнителна субсидия.

Вашите мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането може да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@glavinitsa.bg  до 18.06.2018г.

Неждет Джевдет

Кмет на община Главиница

 

 * СВАЛИ - Проект за поемане на общински дълг*  pdf

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт