СЪОБЩЕНИЕ

       Във връзка с насроченият частичен избор за кмет на кметство с.Суходол на 14.10.2018г. Общинска администрация Главиница съобщава, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това до  29.09.2018г. Заявлението следва да е в писмена форма по образец / Приложение №16А-МИ от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на частични избори/, подписано саморъчно и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК/ НЕЛК.
        Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до 29.09.2018г. Заявлението за гласуване по настоящ адрес /Приложение №12-МИ от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на частични избори / следва да се подаде пред общинската администрация, кметството или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по настоящ адрес на лицето.

 
         Приложенията №12-МИ, №16А-МИ от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители, гражданите могат да получат от Информационния център на Общинска администрация Главиница и кметство Суходол.

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт