▌Общинска администрация

ЗАПОВЕД №. РД-01-270 гр. Главиница, 22.04.2019 г.

 

ЗАПОВЕД

 

№. РД-01-270

гр. Главиница, 22.04.2019 г.

 

 

На основание  чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с протокол от 17.04.2019г. на комисия, назначена с заповед №РД-01-243 от 12.04.2019г. на Кмета на Община Главиница

 НАРЕЖДАМ:

1.Да се заличи  адресната регистрация  по настоящ адрес на следното лице:

- Елисавета  ********  Карамахмуд, ЕГН ********** - с.*******, ул.*******.

       Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата по реда на АПК.

      Същата подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административен съд-гр.Силистра в 14 дневен срок от получаването й. На основание чл.92, ал.13 от Закона за гражданската регистрация обжалването не спира изпълнението.

      Настоящата заповед да се изпрати на ГД „ГРАО” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, чрез ТЗ „ГРАО”-гр.Силистра, за автоматизирано заличаване на лицата от регистъра на населението.

       Копие от заповедта да се изпрати на Областна администрация гр.Силистра  и на РУ на МВР гр.Тутракан за сведение.

 

Неждет Джевдет

/ Кмет на община Главиница /

Съгласувал:

Ашкън Салим

/Секретар на община Главиница/

Изготвил:

Лидия Иванова

/Н-к отдел „ГРАО”/

 

 

Печат

▌ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт