Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 26.03.2019 год. /вторник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.03.2019 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

 

1. Разглеждане на докладна записка относно: Решение №447 от Протокол №55/27.02.2019 г. и заповед №АК-02-2/12.03.2019 г. на Областен управител на област Силистра.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Решение №448 от Протокол №55/27.02.2019 г. и заповед №АК-02-2/12.03.2019 г. на Областен управител на област Силистра.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Задължение на Община Главиница за начислена законна лихва към „Капитол груп” ЕООД.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Отчет за изпълнението на "Програмата за управление на отпадъците" на Община Главиница за 2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Главиница за 2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ за нуждите на земеделски производители с регистриран животновъден обект на територията на община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на обособена част от „Здравен дом” – масивна двуетажна сграда с. Стефан Караджа с площ от 71,00 кв. м.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

8. Разглеждане на докладна записка относно: Годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД гр. Главиница за 2018 год.

Внася: Айлин Елман

Управител на „Общински превози” ЕООД

9. Разни.

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат