Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 18.01.2019 год. /петък/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 22.01.2019 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно: Годишен отчет за 2018 год. за изпълнението на Програмата за управление на общината за срока на мандата 2016-2019 г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление за 2018 г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне размера на местните данъци.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разни.

 Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат