Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 26.06.2018 год. /вторник/, свиквам заседание на:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 13:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.06.2018 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

  1. Разглеждане на докладна записка относноИзменение на т.5 от Решение №250/30.05.2017 год. и утвърждаване на нов ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад.

                 Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Поемане на общински дълг, чрез ползване на дългосрочен банков кредит.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., с проект „Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ"Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Главиница и село Богданци, общ. Главиница, обл. Силистра“.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., с проект „Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра“.Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра“.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарните оценки на имоти общинска собственост, находящи се в землищата на с. Вълкан и гр. Главиница общ.Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на общински имоти с НТП - „полски пътища „ в землищата на община Главиница за стопанската 2018 -2019 година.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

  1. Разни.

Председател на Общински съвет - Месут Алиш

Печат