▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.07.2017 год. /понеделник/, свиквам редовно заседание на:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа

- Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 14:00 часа.

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 26.07.2017 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

           

1. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на предварителен проект за Общ устройствен план /ОУП/ на Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2017г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Резрешаване на слети и маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2017/2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Предложение за утвърждаване на средищни детски градини и училища на територията на Община Главиница за учебната 2017/2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Включване на  изнесените групи  „Васил Левски“ и „Слънчице“ с. Зафирово и изнесена група „Пролет“ с.Звенимир към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница в списъка на защитените детски градини за учебната 2017/2018 година.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Предоставяне на имот публична общинска собственост на "В и К" ООД - гр. Силистра.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване с проект „Изграждане на мултифункционално игрище” в УПИ-I-135, кв.22 по плана на с.Дичево, Община Главиница, обл.Силистра към Министерство на младежта и спорта по Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

8. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на нов представител на Община Главиница в работата на Управителния съвет и Общото събрание на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

9. Разни

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт