Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА
 
 
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 28.06.2022 год. /вторник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
 
  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.06.2022 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
 
 

1. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2022 г.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Правила за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от Община Главиница, обучаващи се в професионални направления "Медицина" и "Здравни грижи".

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: План за действие на община Главиница, за изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна за ромите ситуация за периода /2022-2023 г./

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишен план за социалните услуги на Община Главиница за 2023 год.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне начина на ползване на подотделите, предвидени за сеч през 2022 г.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Отмяна на Решение №250/30.05.2017 г., Решение №376/27.06.2018 г. и Решение №462/30.04.2019 г. и приемане на ново Решение, във връзка с дейности в горските територии на Община Главиница и утвърждаване на нов ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарни цени на урегулирани поземлени имоти по регулационните планове на с. Стефан Караджа и с. Падина, Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

8. Разни

 

Печат