Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА
 
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 21.02.2022 год. /понеделник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 22.02.2022 год. /вторник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 23.02.2022 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
 
Полагане на клетва по реда на чл.32, ал.1 от ЗМСМА
 
1. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на Решение №3 от Протокол 2/22.11.2019 год. и избиране на нов член в Постоянна комисия към Общински съвет.
Внася: Месут Алиш
Председател на ОбС - Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Закриване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Сокол от учебната 2022/2023г.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно: Закриване на ОУ „Отец Паисий“ с. Ст. Караджа от учебната 2022/2023 г.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение и допълнение на решение №154 от протокол №20/28.01.2021г. относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
5. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за 2022-2023 стопанска година.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
6. Разглеждане на докладна записка относно: Безвъзмездно придобиване на право на собственост на имот с идентификационен №2.65 /стар №002065 по КВС/, находящ се в землището на село Малък Преславец, ЕКАТТЕ 46927 и включващ почивна база „Малък Преславец“ - с. Малък Преславец.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
7. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарни цени на Урегулирани поземлени имоти, в регулационните граници на с.Листец и гр.Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
8. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Главиница, област Силистра
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
9. Разглеждане на докладна записка относно: Разрешение за изработване на ПУП -проект за изменение на план за улична регулация /ИПУР/ от ОТ 109 до ОТ 112, три нови ОТ и ПУП план за регулация и застрояване/ПРЗ/ за УПИ V в кв.17 по регулационния план на гр. Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
10. Разни
 
 Допълнителни докладни записки:
1. Разглеждане на докладна записка относноОтдаване под наем на части от общински недвижим имот за здравни услуги 
 
Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат