Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА
 
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 27.01.2022 год. /четвъртък/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.01.2022 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ГЛАВИНИЦА И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021 год. – 31.12.2021 год.
 

1. Разглеждане на докладна записка относно: Върнато за ново обсъждане на Решение №232 по Протокол №34/30.12.2021 год. на ОбС – Главиница.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Върнато за ново обсъждане на Решение №233 по Протокол №34/30.12.2021 год. на ОбС – Главиница.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2021 год.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Главиница за 2022 год.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2022 година.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Отчет за дейността през 2021 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от сграда – публична общинска собственост на народно читалище „Стефан Караджа – 1950 г.“ с. Суходол.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

8. Разглеждане на докладна записка относно: Участие на община Главиница, като партньор в изпълнението на проектно предложение с наименование "Открито и отговорно управление на публичното възлагане в община Главиница“.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

9. Разглеждане на докладна записка относно: Закупуване на МПС за подпомагане на дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
 Допълнителни докладни записки:
10. Разглеждане на докладна записка относно: Годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Главиница за мандат 2019 – 2023 г.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
11. Разглеждане на докладна записка относно: Разрешение за изработване на проект за парцеларен план за оптично кабелно трасе, находящ се в землището на с. Сокол, общ. Главиница, обл. Силистра
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
12. Разни

 

 
 
 
Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат