Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 29.12.2021 год. /сряда/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
            - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
            - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
            - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
            - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
            - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.12.2021 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
 
1. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 год., приет с Решение №101 по Протокол №13/28.07.2020 год. на ОбС – Главиница.
Внася: Месут Алиш
Председател на ОбС - Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2021 г.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение и допълнение на т.1 от Решение №224 по Протокол №33/19.11.2021г. на Общински съвет – гр. Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на годишния размер на такса „Битови отпадъци“ за 2022 год. на територията на община Главиница и приемане на план – сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
5. Разглеждане на докладна записка относно: Продажба на движима вещ – частна общинска собственост.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
6. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на ПИ с идентификатори 52338.101.10, ПИ 52338.101.12, ПИ 52338.101.13, ПИ 52338.101.14, ПИ 52338.101.15 и ПИ 52338.101.20, в местонстта „Черепе“ с.Ножарево, общ.Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
 
7. Разни
 
Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат