Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

    На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 18.11.2021 год. /четвъртък/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
             - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 10:00 часа;
             - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 10:00 часа;
             - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 10:00 часа;
             - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 10:00 часа;
          - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 10:00 часа.
  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 19.11.2021 год. /петък/ от 16:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
 
1. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2021 година, като част от договора с Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра (АВиК).
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на имоти по Кадастрална карта на гр. Главиница, община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
 Допълнителни докладни записки:
4. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализиране на план-сметката на разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година.
Приложение №1
Приложение №2
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
5. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване на Община Главиница във Фонд „Социална закрила“ с пректно предложение „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж гр. Главиница, обл. Силистра“.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
6. Разни
 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат