Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

          На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 26.10.2021 год. /вторник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
                     - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
                     - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
                     - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
                     - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
                    - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
               На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.10.2021 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
     1. Разглеждане на докладна записка относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Главиница към 30.06.2021 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
      2. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение и допълнение на решение №116 от протокол №16/16.10.2020г. за поемане на дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг по четири обособени позиции.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
     3. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Главиница за периода 2022-2024 г.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
     4. Разглеждане на докладна записка относно: Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в с. Листец, общ. Главиница, ул. „Първа” № 28, с филиал с. Звенимир, общ. Главиница, ул. „Четвърта” № 26 като местна дейност.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
      5. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на годишен план за социалните услуги на Община Главиница за 2022 година.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
     6. Разглеждане на докладна записка относно: Допусната техническа грешка в Решение №208 от Протокол №30/16.09.2021 год. на Общински съвет Главиница, при допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
       7. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
      8. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на Урегулирани поземлени имоти.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
       9. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на общински имоти с НТП – „полски пътища“ в землищата на община Главиница за стопанската 2021-2022 година.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
     10. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
       11. Разглеждане на докладна записка относно: Продажба на движими вещи – общинска собственост.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
 
      12. Разни
 
      Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат