Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА
 
   На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 28.07.2021 год. /сряда/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
       - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
       - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
       - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
       - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
       - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.07.2021 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
   1. Разглеждане на докладна записка относно: Разрешаване формирането и дофинансирането на маломерни самостоятелни и слети паралелки в общинските училища с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2021/2022 година
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
   2. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на Урегулирани поземлени имоти.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
   3. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на представител на Община Главиница в Общо събрание на Асоциация по В и К гр. Силистра на 30.07.2021 г.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
 
    4. Разни
 
Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат