Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА
 
        На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.06.2021 год. /четвъртък/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
              - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
              - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
              - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
              - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
              - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
     На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 25.06.2021 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
1. Разглеждане на докладна записка относно: Предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г. /ЗДБРБ за 2021г./ в трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на имот-публична общинска собственост.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно: Продажба на движими вещи - общинска собственост.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
 
5. Разни
 
 Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат