Написано от Общ. съвет на .

 

ПОКАНА

 

      На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 25.05.2021 год. /вторник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
            - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
            - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
            - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
            - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
      - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
       На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.05.2021 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на годишен доклад за осъществените читалищни дейности и годишен финансов отчет на народните читалища в Община Главиница за 2020 година.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на годишен план за социалните услуги на Община Главиница за 2022 година.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно: Избор на Обществен съвет за социално подпомагане.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
 
5. Разни
 
 
Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат