Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА
 
          На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 27.04.2021 год. /вторник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
 
         На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.04.2021 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Главиница (2021-2022).
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и учениците от Община Главиница за 2021 г.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на план за действие на Община Главиница за 2021 година в изпълнение на Закона за младежта и Национална стратегия за младежта (2021-2031).
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
5. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне начина на ползване на отделите, предвидени за сеч през 2021 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
6. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на УПИ по регулационния план на с. Стефан Караджа, община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
 
7. Разни
 
Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат