Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

      На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 29.03.2021 год. /понеделник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

                        - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

                        - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

                        - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

                        - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;

                        - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

      На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.03.2021 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

 

1. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Главиница (2014-2020 г.) за 2020 година.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Отчет за 2020 г. за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на Община Главиница за 2017 г. – 2020 г.“
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно: Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на Община Главиница 2021-2027 г. /ПИРО/.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на тарифа за определяне на месечен наем за 1 /един/ кв. м. при предоставяне на помещения и терени по Наредба №3 за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
5. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на нова Наредба №21 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
6. Разглеждане на докладна записка относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на план за улична регулация от О.Т 50.до 57 в кв. 5 по регулационния план на с.Зебил, общ. Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
7. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за продажба и утвърждаване на пазарна цена на общински поземлен имот в землището на с. Ножарево.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
8. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на УПИ по регулационния план на с. Звенимир, община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
9. Разни
 
 
 
Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат