Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 26.01.2021 год. /вторник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
     - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
     - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
     - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
     - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
     - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
 
  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.01.2021 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
 

Отчет за дейността на общински съвет гр. Главиница и на неговите комисии

за периода 01.06.2020 год. – 31.12.2020 год.

1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Главиница за 2019 г.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Главиница за мандат 2019-2023 г.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление за 2020 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Главиница за 2021 г.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
5. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
6. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2021 година.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
7. Разглеждане на докладна записка относно: Отчет за дейността през 2020 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
8. Разглеждане на докладна записка относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
9. Разглеждане на докладна записка относно: Подаване на проектно предложение от община Главиница по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.109 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - "Социално-трудова и здравна интеграция" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
10. Разглеждане на докладна записка относно: Подаване на проектно предложение от община Главиница по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
 
11. Разни
 
 
Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат