Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

  На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 25.08.2020 год. /вторник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

        - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

        - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

        - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

        - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;

        - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

   На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.08.2020 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

 

1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на уточнения план и отчет за изпълнението на бюджета на община Главиница за 2019 год., годишен отчет за състоянието на общинския дълг и уточнения план и изпълнение на план-сметката по чл.66 от ЗМДТ за 2019 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Главиница към 30.06.2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на общински годишен план за младежта на Община Главиница за 2020 год. в изпълнение на закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2012-2020/.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Изменя и допълва Решение № 102, взето с протокол № 13 от 28.07.2020 г. та Общински съвет гр.Главиница.                   

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

Допълнителна докладна записка:

5. Разглеждане на докладна записка относноОпределяне размера на първоначалната наемна цена при провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти в регулационните граници на населени места.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

6. Разни

 

 

  

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат