Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 21.07.2020 год. /вторник/ от 10:00 часа, свиквам извънредно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно: Издаване на запис на заповед от Кмета на община Главиница в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по анекс №BG06RDNP001-7.004-0015-C02 от 17.07.2020г. към административен договор №BG06RDNP001-7.004-0015-С01 от 08.05.2019г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяването на селата в селските райони“ за проект „Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий“ в гр. Главиница и село Богданци, общ. Главиница, обл. Силистра“

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Издаване на запис на заповед от Кмета на община Главиница в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по анекс №BG06RDNP001-7.004-0015-C02 от 17.07.2020г. към административен договор №BG06RDNP001-7.004-0015-С01 от 08.05.2019г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяването на селата в селските райони“ за проект „Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий“ в гр. Главиница и село Богданци, общ. Главиница, обл. Силистра“

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

 

 

Печат