Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

  На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 27.05.2020 год. /сряда/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.05.2020 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно: Издаване на запис на заповед от Кмета на община Главиница в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по анекс №BG06RDNP001-7.001-0069-C02 от 18.05.2020г. към административен договор №BG06RDNP001-7.001-0069 от 08.05.2019г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяването на селата в селските райони“ за проект „Реконструкция на улична мрежа  на територията на Община Главиница“

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на Решение №37 от протокол №5/12.02.2020 год. на Общински съвет гр. Главиница, област Силистра.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Прекратяване и откриване на производство по ликвидация на общинско търговско дружество "Общински превози" ЕООД гр. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разни

 

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат